Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:9-20 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

9. καὶ ξέρῃ ὅτι ὁ νόμος δὲν προορίζεται διὰ τοὺς καλούς, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἀνόμους καὶ ἀνυποτάκτους, διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλούς, διὰ τοὺς ἀνοσίους καὶ βεβήλους, διὰ τοὺς πατροκτόνους καὶ μητροκτόνους, διὰ τοὺς ἀνθρωποκτόνους,

10. διὰ τοὺς πόρνους, διὰ τοὺς ἀρσενοκοίτας, διὰ τοὺς ἀνδραποδιστάς, διὰ τοὺς ψεύστας, τοὺς ἐπιόρκους καὶ διὰ κάθε τι ποὺ ἀντιτίθεται εἰς τὴν ὑγιᾶ διδασκαλίαν,

11. σύμφωνα πρὸς τὸ ἔνδοξον εὐαγγέλιον τοῦ μακαρίου Θεοῦ, τὸ ὁποῖον αὐτὸς μοῦ ἐμπιστεύθηκε.

12. Εὐχαριστῶ αὐτὸν ποὺ μὲ ἐνδυνάμωσε, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Κύριόν μας, διότι μὲ ἐθεώρησε πιστόν, καὶ διώρισε εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του ἐμέ,

13. ἂν καὶ πρὶν ἤμουν βλάσφημος καὶ διώκτης καὶ ὑβριστής, ἀλλὰ ἐλεήθηκα διότι ἀπὸ ἄγνοιαν ἐνεργοῦσα μέσα στὴν ἀπιστίαν,

14. καὶ ξεχείλισε ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας μαζὶ μὲ πίστιν καὶ ἀγάπην ποὺ ἔχουν τὰς ρίζας των εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν.

15. Εἶναι ἀξιόπιστα καὶ ἄξια πλήρους ἀποδοχῆς τὰ λόγια αὐτά, ὅτι ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθε εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ σώσῃ ἁμαρτωλούς, πρῶτος τῶν ὁποίων εἶμαι ἐγώ.

16. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἐλεήθηκα, διὰ νὰ δείξῃ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ὅλην μακροθυμίαν του πρῶτα σ᾽ ἐμέ, καὶ νὰ χρησιμεύσω ὡς πρότυπον εἰς ἐκείνους ποὺ μελλοντικὰ θὰ πιστέψουν εἰς αὐτὸν διὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν αἰώνιον ζωήν.

17. Εἰς δὲ τὸν Βασιλέα τῶν αἰώνων, τὸν ἄφθαρτον, τὸν ἀόρατον, τὸν μόνον σοφὸν Θεόν, ἂς εἶναι τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

18. Αὐτὴν τὴν παραγγελίαν σοῦ ἐμπιστεύομαι πρὸς φύλαξιν, Τιμόθεε παιδί μου, σύμφωνα μὲ τὰ προφητικὰ λόγια ποὺ ὑπέδειξαν ἐσέ, ὥστε νὰ διεξάγῃς τὸν καλὸν ἀγῶνα σύμφωνα μὲ αὐτά,

19. μὲ πίστιν καὶ καλὴν συνείδησιν, τὴν ὁποίαν μερικοὶ ἀπέρριψαν καὶ ἐναυάγησαν ὡς πρὸς τὴν πίστιν·

20. μεταξὺ αὐτῶν εἶναι ὁ Ὑμέναιος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος, τοὺς ὁποίους παρέδωσα εἰς τὸν Σατανᾶν, διὰ νὰ παιδαγωγηθοῦν νὰ μὴ βλασφημοῦν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 1