Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:11 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἡ μαρτυρία εἶναι αὐτή: ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωκε ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἡ ζωὴ αὐτὴ ὑπάρχει εἰς τὸν Υἱόν του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:11 σε αυτό το πλαίσιο