Penodau

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hen Destament

Testament Newydd

Doethineb Solomon 2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Ymresymiad yr Annuwiol

1. Dywedasant wrthynt eu hunain, gan resymu ar gam:“Byr a blinderus yw ein bywyd;nid oes iachâd pan ddown i ddiwedd ein hoes,ac ni wyddom am neb a ddaeth yn ôl o'r bedd.

2. Ar hap y'n ganwyd ni,ac yn y fan byddwn fel pe baem heb fod;mwg yw'r anadl yn ein ffroenau,a gwreichionen yn tasgu o guriad y galon yw ein rheswm.

3. Pan ddiffoddir hi, lludw fydd y corff,a'r ysbryd yn diflannu fel tarth ysgafn.

4. Gollyngir ein henw i ebargofiant ymhen amser,ac angof fydd ein gweithredoedd gan bawb.Mynd heibio y bydd ein heinioes fel olion cwmwl,a'i gwasgaru fel niwla erlidir gan belydrau'r haulac a lethir gan drymder ei wres.

5. Oherwydd cysgod yn mynd heibio yw ein hoedl,ac nid oes dychwelyd oddi wrth ein diwedd;seliwyd ein tynged, ac ni all neb droi yn ei ôl.

6. Dewch, felly, mwynhawn bob difyrrwch sy'n bod;ymrown ag asbri ieuenctid i bleserau'r greadigaeth.

7. Mynnwn ein gwala o win drudfawr ac o beraroglau,a pheidied hoen y gwanwyn â mynd heibio inni.

8. Plethwn am ein pennau dorch o rosod yn eu blagur cyn iddynt wywo.

9. Peidied neb ohonom â bod heb ei gyfran o'n gloddesta;gadawn arwyddion ein rhialtwch ym mhobman,am mai dyma'n rhan a dyma'n cyfran.

10. Gorthrymwn y tlawd cyfiawn;peidiwn ag arbed y weddw;gwrthodwn barchu hirhoedledd penwyn yr henwr.

11. I ni boed grym yn gyfraith cyfiawnder,am inni brofi bod gwendid yn gwbl ddi-fudd.

12. Gosodwn fagl ar gyfer y cyfiawn, am iddo sefyll ar ein ffordda rhwystro ein gweithgareddau;y mae'n edliw i ni ein troseddau yn erbyn y gyfraith,ac yn dannod i ni ein troseddau yn erbyn ein magwraeth.

13. Y mae'n honni bod ganddo wybodaeth o Dduw,ac yn ei alw ei hun yn blentyn yr Arglwydd.

14. Fe'i cawsom yn gerydd ar ein cynlluniau,a gwrthun i ni yw hyd yn oed edrych arno.

15. Oherwydd annhebyg yw yn ei fuchedd i bawb arall,a chwbl ar wahân yw ei lwybrau.

16. Cyfrifwyd ni ganddo yn arian gau,a'n rhodiad yn aflendid i ymochel rhagddo.Gwynfydedig y geilw ef ddiwedd y rhai cyfiawn,a'i ymffrost yw fod Duw yn dad iddo.

17. Gadewch inni weld ai gwir yw ei eiriau,a rhown brawf ar yr hyn a ddigwydd ar ei ymadawiad.

18. Oherwydd os yw'r cyfiawn yn blentyn i Dduw, caiff gymorth ganddo,a'i waredu o ddwylo'i elynion.

19. Holwn ef ag artaith a dirboen,inni gael mesur ei diriondeba dyfarnu ar ei oddefgarwch.

20. Dedfrydwn ef i farwolaeth gywilyddus;oherwydd daw gwaredigaeth iddo, yn ôl ei eiriau ef.”

Cyfeiliorni'r Annuwiol

21. Dyna'u hymresymiad, ond aethant ar gyfeiliorn,am i'w drygioni eu dallu.

22. Nid oedd ganddynt wybodaeth am ddirgelion Duw,na gobaith am wobr sancteiddrwydd,nac amcan am fraint eneidiau di-fai;

23. oherwydd mewn anllygredigaeth y creodd Duw ddyna'i wneud ar ddelw ei dragwyddoldeb ef ei hun.

24. Ond trwy genfigen y diafol y daeth angau i'r byd,ac y mae'r rhai sydd o'i blaid ef yn cael profiad ohono.