Nový Zákon

Židům 3:1-9 Slovo na Cestu (SNC)

1. Proto se, bratři Bohem povolaní a Bohu oddaní, snažte poznávat Ježíše, který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je naším zástupcem u Boha.

2. Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid.

3-4. Ale Ježíš převyšuje Mojžíše, jako tvůrce převyšuje své dílo. Vždyť on jako Bůh stvořil vše.

5. Mojžíš byl pouze svědek toho, co pověděl Bůh. Byl věrný služebník Božího lidu.

6. Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.

7. Proto nás Duch svatý napomíná:„Když dnes zaslechnete jeho hlas,

8. nezatvrzujte se ve vzdoru proti němu jako Izraelci při zkoušce na poušti,

9. kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 3