kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 2 Bible 21 (B21)

Jak žít na tomto světě

1. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení.

2. Starší muži ať jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.

3. Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty.

4. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti,

5. být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.

6. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky.

7. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost,

8. mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.

9. Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají

10. a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.

11. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem.

12. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,

13. v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

14. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.

15. Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.