Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Zefanias 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Tawag sa Paghinulsol

1. Nasod nga walay ulaw, pagtigom kamo

2. sa dili pa moabot ang gitakda nga panahon nga abugon kamo nga daw tahop nga gipalid. Paghinulsol kamo sa dili pa ipahamtang sa Ginoo ang labihan niya nga kasuko.

3. Kamong mapainubsanon nga mga lumulupyo, nga nagatuman sa mga sugo sa Ginoo, dangop kamo kaniya. Buhata ang matarong ug padayon sa inyong pagkamapainubsanon kay basin pa ug panalipdan kamo sa Ginoo sa adlaw nga ipahamtang niya ang iyang kasuko.

Ang Silot alang sa Nasod sa Filistia

4. Walay mahibilin sa mga lumulupyo sa Gaza ug sa Ashkelon. Ang mga lumulupyo sa Ashdod abugon sulod lang sa tunga sa adlaw, ug ang mga lumulupyo sa Ekron abugon usab gikan sa ilang siyudad.

5. Makalulooy kamong mga Filistinhon nga nagapuyo duol sa dagat. Mao kini ang giingon sa Ginoo batok kaninyo: “Kamo nga mga Filistinhon sa Canaan, ako kamong laglagon, ug walay usa kaninyo nga mahibilin.”

6. Busa ang inyong yuta sa daplin sa baybay mahimong sabsabanan ug toril sa mga karnero.

7. Sakopon kini sa nahibiling katawhan sa Juda. Adto sila didto magpasabsab sa ilang kahayopan, ug sa panahon sa kagabhion adto sila mangatulog sa kabalayan sa Ashkelon. Hinumdoman sila sa Ginoo nga ilang Dios, ug pauswagon niya sila pag-usab.

Ang Silot alang sa Nasod sa Moab ug sa Nasod sa Ammon

8-9. Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, “Nadungog ko ang pagpakaulaw ug pagbiaybiay nga gihimo sa mga taga-Moab ug sa mga taga-Ammon ngadto sa akong katawhan. Nanghambog sila nga makahimo sila pag-ilog sa yuta sa akong katawhan. Busa ipanumpa ko sa akong kaugalingon nga laglagon ko gayod ang Moab ug ang Ammon sama sa Sodoma ug Gomora. Kini nga mga yuta dili na mapuslan bisan kanus-a. Matabonan kini sa mga tunokong sagbot ug malukop sa mga bangag nga ginahimoan ug asin. Ilogon kini sa nahibilin kong mga katawhan ug kuhaon nila ang mga kabtangan sa namuyo niini.”

10. Mao kini ang balos sa pagkamapahitas-on sa mga taga-Moab ug taga-Ammon. Kay gipakaulawan ug gibiaybiay nila ang katawhan sa Ginoo nga Makagagahom.

11. Lisangon sila pag-ayo sa Ginoo kay laglagon niya ang tanang dios sa kalibotan. Ug unya mosimba kaniya ang mga tawo sa matag nasod diha sa ilang kaugalingong dapit.

Ang Silot alang sa Nasod sa Etiopia ug sa Nasod sa Asiria

12. Miingon ang Ginoo, “Kamo usab nga mga taga-Etiopia, ipapatay ko kamo sa gira.

13. “Silotan ko usab ang mga taga-Asiria nga anaa sa amihan. Maawaaw ang Nineve ug mahisama kini kamala sa disyerto.

14. Molubog didto ang mga baka, kanding, ug ang uban pang mga mananap. Mamatog ang mga kuwago sa nangaguba nga mga haligi, ug mabati ang ilang tingog gikan sa mga bintana. Maalihan ang mga agianan ug panglangkaton ang mga kahoy niini nga sedro.

15. Mao kini ang mahitabo sa siyudad sa Nineve kansang mga lumulupyo mapasigarbohon nga miingon nga walay daotang mahitabo kanila ug nagaingon sa ilang mga kaugalingon, ‘Wala nay sama kanato kagamhanan!’ Apan malaglag sa hingpit kining siyudara ug puy-an na lamang unya sa ihalas nga mga mananap. Ug ang tanan nga mangagi dinhi magpakita sa ilang pagbiaybiay.”