Dhjata e Re

Galatasve 1:15 Së Bashku (ALNT)

Po kur Perëndisë, që më ndau veç që në barkun e nënës dhe më thirri nëpërmjet hirit të tij, i pëlqeu

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 1

Shiko Galatasve 1:15 në kontekstin