Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 16:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Idiinma bannaana inaad allabariga Iidda Kormaridda ku bixisaan irdihiinna gudahooda oo Rabbiga Ilaahiinna ahu uu idin siinayo,

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 16

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 16:5 macnaha guud