Testamende Yekare

Testamende Itsva

Varoma 12:17-21 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

17. Musatsiva munhu chakaipa nechakaipa. Chenjererai kuti muite zvakanaka pamberi pavanhu vose.

18. Kana zvichibvira, napamunogona napo, ivai norugare navanhu vose.

19. Musatsiva, vadikani vangu, asi siyirai kutsamwa kwaMwari mukana, nokuti kwanyorwa kuchinzi, “Kutsiva ndokwangu; ini ndicharipira,” ndizvo zvinotaura Ishe.

20. Asi:“Kana muvengi wako ane nzara mupe zvokudya,kane ane nyota mupe chokunwa.Mukuita izvi, uchatutira mazimbe anopisa pamusoro wake.”

21. Usakundwa nezvakaipa, asi ukunde zvakaipa nezvakanaka.

Verenga chitsauko zvakakwana Varoma 12