Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ сайн мэдээ бол Бурхан эш үзүүлэгчдээрээ дамжуулан Ариун Судруудад урьдаас амласан тэр Хүүгийн тухай сайн мэдээ юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 1

Xүрээнд Ром 1:2 харах