Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Лук 3:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ард олон бүгдээрээ баптисм хүртэж байх үед Есүс мөн баптисм хүртээд залбирч байх зуур тэнгэр заагдан,

бүрэн бүлгийг уншина уу Лук 3

Xүрээнд Лук 3:21 харах