Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ester 1:14 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Para penasihat yang paling sering dipanggil raja ialah: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan. Mereka adalah pejabat-pejabat Persia dan Media yang mempunyai kedudukan tertinggi di kerajaan.

Membaca bab lengkap Ester 1

Lihat Ester 1:14 dalam konteks