Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Filemon Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Bab

  1. 1