Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

San Juan 7 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Jesús ryvy kuéra ndojeroviái hese

1. Ko'ã mba'e ojehu rire, Jesús oho oiko yvy Galiléape. Ndohoséi oiko Judéape, judío myakãhára*f** kuéra ohekágui chupe ojuka haguã.

2. Hi'aguĩma judío kuéra ombyarete haguã Enramadaguy,*f**

3. ha upévare Jesús ryvy kuéra he'i chupe:--Esẽ ko'águi ha tereho Judéape ikatu haguã umi nde rehe ojeroviáva upepegua ohecha avei umi mba'e rejapóva.

4. Rejekuaaukase ramo niko rejapo vaerã opa mba'e, opavave ohecha haguãicha. Rejapo niko ko'ã mba'e, mba'ére piko péicharõ nderejapói opavave ohecha haguãicha?

5. Tyvýra kuéra jepe niko ndojeroviái hese.

6. Jesús he'i chupe kuéra:--Ne'ĩra gueteri oguahẽ pe ára che aha haguã. Peẽme guarã katu oimeraẽ árante iporã.

7. Yvypóra kuéra niko ndoguerekói mba'érepa ndaija'éivo pende rehe. Che rehe katu ndaija'éi, ahechaukágui chupe kuéra hembiapo vaikue.

8. Tapehónte peẽ upe aretehápe. Che ndaha mo'ãi, noguahẽigui gueteri chéve che ára.

9. Péicha he'i chupe kuéra ha opytave Galiléape.

Jesús aretehápe

10. Ityvýra kuéra oho rire, Jesús avei oho upe aretehápe. Kirirĩhamete oho, avave ohecha'ỹ haguãicha chupe.

11. Umi judío myakãhára kuéra oheka chupe, ha oiko oporandu:--Moõpa oiméne?

12. Heta oĩ avave ohendu'ỹ haguãicha oñe'ẽva hese. Oĩ he'íva: “Kuimba'e imba'e porãva niko upéva”, oĩ katu he'íva: “Ndaupéichai, opavavépe niko ombotavy.”

13. Ha ndaipóri oñe'ẽ hatãva hese opavave rovake, okyhyjepágui hikuái judío kuéra myakãhára kuéragui.

14. Upe arete mbyte rupíma oñeime jave, Jesús oho Tupaópe oporombo'e haguã.

15. Umi judío myakãhára kuéra ijurujaipa opytávo, ha he'i:--Mba'éicha rupi piko hetaite mba'e oikuaa, ko avave nombo'éi vaekue chupe?

16. Jesús he'i chupe kuéra:--Ko'ã mba'e ambo'éva, ndaha'éi che jeheguínte ambo'éva. Che mbouhare ome'ẽ chéve.

17. Oimeraẽ ojapóva Tupã rembipota ohecha kuaáne umi mba'e che ambo'évapa ou Tupãgui, térãpa che jeheguínte osẽ.

18. Pe ijeheguínte oñe'ẽva, ha'e oñembotuichaséguinte oñe'ẽ. Pe ombotuichaséva imbouharépe katu, añeteguánte he'i ha ndaipóri mba'eve ja'e vaerã hese.

19. Añete niko Moisés oheja hague peẽme hembiapoukapy, ajépa. Ha pende apytépe ndaipóri peteĩnte jepe ojapóva pe ipype he'íva. Mba'ére piko peẽ che jukase?

20. Heta oĩ he'íva chupe:--Mba'e pochy ne mbotarova. Máva piko nde jukase?

21. Jesús he'i chupe kuéra:--Peteĩ mba'énte ajapo pytu'uha árape, ha pepyta pende jurujaipa.

22. Moisés niko oheja vaekue peẽme peapi'ouka haguã pende ra'y kuérape, jepe ndaha'éi vaekue ha'e pe omoñepyrũ vaekue upéva, pende ru kuéra ypykuénte vaekue. Upévare, peẽ peapi'ouka pende ra'y kuéra pytu'uha árape jepe.

23. Peteĩ mitã peapi'ouka ramo Moisés rembiapoukapy péicha he'ígui, ha upéva pejapo pytu'uha árape jepe, mba'ére ko'ágã pende pochy che ndive amonguera haguére peteĩ hasývape pytu'uha árape?

24. Ani pehecháva rehénte peñe'ẽ, hekópe uvei peñe'ẽ ha ani peẽme hi'ãháichante.

Jesús omombe'u moõguipa ou

25. Oĩ Jerusalenguáva upévo he'íva:--Ndaha'éi piko kóva pe ojehekáva ojejuka haguã?

26. Péina ápe oñe'ẽ hína opavave rovake, ha avave nde'íri chupe mba'eve. Oiménepa ñane myakãhára kuéra oikuaa kóva ha'eha pe Mesías?

27. Ñande niko jaikuaa porã moõguápa kóva. Jaikuaa avei, pe Mesías ou vove, avave ndoikuaaiha mo'ãi moõguipa ou.

28. Jesús oporombo'éva hína Tupaópe, ohendúvo ko'ã mba'e hatã oñe'ẽ ha he'i:--Añete piko peikuaa mávapa che ha moõguipa aju? Che ndajúi che jeheguínte. Aju, che mboúgui peteĩ ijeroviaháva ha peẽ peikuaa'ỹva.

29. Ha che aikuaa chupe, chugui ajúgui ha ha'e che mboúgui.

30. Upévo, oĩ oguerahaséva Jesúspe omoĩ haguã chupe yvyrakuápe. Opáichavo, avave ndopokói hese noguahẽigui gueteri hi'ára.

31. Heta katu oĩ ojeroviáva hese, ha he'íva:--Pe Mesías ou vove, nga'u piko hetave mba'e hechapyrãva ojapóta chugui?

Fariséo omyakãsãse Jesúspe

32. Umi fariséo ohendu upe oje'éva Jesús rehe. Upévare oñemoĩ hikuái pa'i ruvicha kuéra ndive, ha omondo ñorãirõhára Tupao pegua omyakãsã haguã Jesúspe.

33. Jesús he'i:--Sapy'amínte aimevéta pene ndive. Upéi aha jeýta upe che mbou vaekue rendápe.

34. Peẽ che rekáne ha nda che juhu mo'ãi, ndaikatu mo'ãigui peho pe ahatahápe.

35. Judío myakãhára kuéra oporandu joa ojupe kóicha:--Moõ mba'e piko ohóta kóva, ikatu'ỹ haguã jajuhu chupe? Ohóta mba'e piko tetã ambuére, judío kuéra oikoha rupi, ha umi rupi ombo'e umi Tupãre ija'e'ỹvape?

36. Mba'éiko he'ise, he'írõ: “Che rekáne ha nda che juhu mo'ãi, ndaikatu mo'ãigui peho che ahatahápe?”

Y oporomoingovéva

37. Pe arete ára paha, pe ára oñemomba'evéva hína. Upéva pe árape, Jesús oñembo'y ha hatã oñe'ẽ he'ívo:--Oĩ ramo ijyuhéiva, tou che rendápe ha toy'u.

38. Ha Ñandejára Ñe'ẽ he'iháicha “Umi che rehe ojeroviáva py'águi osyrýta y oporomoingovéva”.

39. Kóicha oñe'ẽvo niko Jesús he'ise opa umi hese ojeroviávape oñeme'ẽtaha Espíritu Santo. Upérõ, Espíritu Santo noñeme'ẽi gueteri, Jesús noñemopu'ãi haguére gueteri heko mimbipápe.

Oĩ oñoñe'ẽ apíva Jesús rehe

40. Oĩ upépe oĩva, ha ohendúvo umi mba'e Jesús he'íva, he'i:--Kóva niko hína pe maranduhára.

41. Oĩ katu he'íva:--Kóva ha'e pe Mesías.Ha oĩve he'íva:--Ndaha'éi. Pe Mesías niko ndaha mo'ãi Galileagua.

42. Ñandejára ñe'ẽ niko he'i pe Mesías mburuvicha guasu David ñemoñare vaerãha ha ou vaerã táva Beléngui, David voi ou oikove ypy haguépe.

43. Ha péicha oĩ ojoavy ha oñoñe'ẽ apíva Jesús rehe.

44. Oĩ umi omyakãsãséva chupe, opáichavo avave ndopokói hese.

Judío myakãhára kuéra ndojeroviái Jesús rehe

45. Umi ñorãirõhára kuéra Tupao pegua oho jey umi fariséo ha pa'i ruvicha kuéra rendápe. Ha'e kuéra oporandu umi ñorãirõhárape:--Mba'ére piko ndapeguerúi?

46. Umi ñorãirõhára he'i:--Ndaipóri niko avave oñe'ẽva ko kuimba'e oñe'ẽháicha.

47. Umi fariséo he'i chupe kuéra:--Peẽme piko pene mbotavy avei?

48. Oĩ nga'u piko peteĩnte jepe myakãhára kuéra, térã Fariséova ogueroviáva chupe?

49. Umi tekove tavy, oikuaa'ỹvape Moisés rembiapoukapy, umívape Tupã ohundíta.

50. Nicodemo, ku peteĩ jey oho vaekue Jesús rendápe, he'i hapicha fariséo kuérape:

51. --Ndaikatúi ja'e mba'eve avavére ñahendu mboyve mba'épa oguereko he'i vaerã ijehe ha jaikuaa porã mboyve pe ojapo vaekue. Ñande léi péicha he'i.

52. He'i chupe hapicha fariséo:--Nde piko Galileagua mba'e avei? Ehecha mba'épa he'i Ñandejára Ñe'ẽ ha rejuhúta mba'eveichagua maranduhára nosẽiha Galiléagui.

53. Upéi, opavave oho hógape kuéra.