Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

San Juan 18 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Jesús oñemyakãsã

1. Kóicha Jesús oñembo'epa rire, osẽ oho hemimbo'e kuéra ndive ysyry Cedrón mboypýri. Upépe oĩ peteĩ kokue, ha Jesús hemimbo'e kuéra ndive oike pype.

2. Judas, upe omoñuhãtava chupe, oikuaa avei pe kokue. Upépe niko Jesús oñembyatýmiva voínte hemimbo'e kuéra ndive.

3. Judas oguahẽ upépe, ñorãirõhára aty Romagua hapykuéri. Hendive kuéra avei oho ñorãirõhára Tupao pegua, pa'i ruvicha kuéra ha umi fariséo omondóva. Kyse ipópe oguahẽ hikuái, ha tata'y rendýpe hape ohesape.

4. Jesús niko oikuaapáma mba'épa ojehúta chupe. Upévare osẽ ohuguãitĩvo ha oporandu chupe kuéra:--Mávape piko peheka?

5. Ha'e kuéra he'i chupe:--Jesús, Nazaret guápe.Jesús he'i chupe kuéra:--Che hína upéva.Judas, pe omoñuhãva Jesúspe, oĩ hína umi ou vaekue apytépe.

6. Ha upe Jesús he'ívo chupe kuéra “Che hína upéva”, oguevipa hikuái ha ho'apa yvýpe.

7. Jesús oporandu jey chupe kuéra:--Mávape piko peheka?Ha ha'e kuéra he'i:--Jesús, Nazaret guápe.

8. Jesús he'i jey chupe kuéra:--Ha'éma niko peẽme cheha upéva. Chéve che reka ramo, peheja ko'ãvape toho.

9. Kóicha ojehu oiko haguã Jesús voi he'i haguéicha: “Che Ru, umi chéve reme'ẽ vaekuégui niko noñehundíri peteĩnte jepe.”

10. Upépe, Simón Pedro oharyvo ikyse puku ha onambi'o peteĩ Malco héravape, pa'i guasu rembijokuáiva.

11. Jesús katu he'i Pédrope:--Emoinge jey nde kyse puku hyrúpe. Nde piko reimo'ã naimeiha ahasa asy haguã che Ru omoĩ haguéicha chéve?

Jesús ojereraha Anás renondépe

12. Upéi umi ñorãirõhára Ramagua huvicha ndive, ha umi judío ñorãirõhára kuéra Tupao pegua, omyakãsã Jesúspe ha oipokua chupe hikuái.

13. Anás rógape raẽvete ogueraha chupe hikuái. Caifás, ojupi vaekue upe áñope pa'i guasúrõ niko omenda vaekue peteĩva Anás rajýre.

14. Caifás voi upe he'i vaekue umi judío kuérape iporãveha peteĩnte omano ramo opavavére.

Pedro he'i ndoikuaaiha Jesúspe

15. Simón Pedro ha peteĩ umi Jesús remimbo'éva, oho Jesús rapykuéri. Upe ambuévape oikuaa pa'i guasu, upévare oike Jesús ndive pa'i guasu rógape.

16. Pedro katu opyta okápe, pe okẽme. Upéi osẽ pe Jesús remimbo'e oñe'ẽ haguã pe kuña okẽ rerekua ndive, ha omoinge Pédrope.

17. Pe okẽ kuña oporandu Pédrope:--Nde nga'u piko ndaha'éi Jesús remimbo'e peteĩ?Pedro he'i chupe:--Nahániri, ndaha'éi.

18. Ha ro'ýgui upérõ, umi tembiguái ha umi ñorãirõhára kuéra Tupao pegua ojatapy ha ojepe'e hína upépe. Pedro avei upépe ojepe'e ijapytépe kuéra.

Jesús pa'i guasu rovake

19. Pe pa'i guasu oñepyrũ oporandu Jesúspe hemimbo'e kuérare ha umi mba'e ha'e ombo'évare.

20. Jesús he'i chupe:--Che niko opavave rovakénte voi añe'ẽva, ha ambo'éva umi judío kuéra tupaópe, ha umi judío kuéra ijatyhápe, Tupaópe. Araka'eve nda'éiva mba'eve ñemiháme.

21. Mba'ére piko reporandu chéve ko'ã mba'ére? Eporandu umi che rendu vaekuépe ha ha'e kuéra tomombe'u ndéve mba'e rehépa añe'ẽ chupe kuéra. Ha'e kuéra niko oikuaa mba'épa ha'e chupe kuéra.

22. Péicha oñe'ẽvo, peteĩva umi ñorãirõhára Tupao pegua tuicha ohovapete Jesúspe, ha he'i chupe:--Péicha piko ñambohováiva pa'i guasúpe?

23. Jesús he'i chupe:--Oime rire ha'e oimeraẽ mba'e hendape'ỹ, ere chéve. Nda'éi rire mba'eve ivaíva, piko maerã che rovapete?

24. Upépe, Anás omondo Jesúspe ipokuapy pa'i guasu Caifás rendápe.

Pedro he'i jey ndoikuaaiha Jesúspe

25. Upe aja, Pedro ojepe'ente hína okápe. Oporandu chupe hikuái:--Nde nga'u piko ndaha'éi Jesús remimbo'e peteĩ?Pedro katu he'i chupe:--Nahániri, ndaha'éi.

26. Upéi peteĩva umi pa'i guasu rembiguáiva ha upe Pedro onambi'o vaekue pehẽngue, oporandu Pédrope:--Che nga'u piko ndorohechái ra'e upe kokuépe?

27. Ha Pedro he'i jey “Nahániri”, ha upévo gállo osapukái.

Jesús Pilato renondépe

28. Ogueraha hikuái Jesúspe Caifás rógagui mburuvicha Romagua rógape. Ko'ẽ potáguima hína, umi judío kuéra ndoikéi pe mburuvicha guasu rógape ani haguã oñemongy'a,*f** péicharõ niko ha'e kuéra ndaikatu mo'ãi oĩ karuhápe pyhare Páskua jave.

29. Upévare Pilato osẽ oñe'ẽ haguã chupe kuéra. Oporandu chupe kuéra:--Mba'e ivaíva piko peje ko kuimba'e ojapo hague?He'i chupe umi judío kuéra:

30. --Ndojapói rire ivaíva niko ndorogueru mo'ã ndéve.

31. Pilato he'i chupe kuéra:--Peraha peẽ, ha pejapo hese pende léi he'iháicha.Umi judío myakãhára kuéra katu he'i chupe:--Ore niko ndoroguerekói ore pópe rojukauka haguã avavépe.

32. Ha péicha ou ojehu pe Jesús he'i hagueichaite mba'éichapa ojejukáta.

33. Pilato oike jey hógape ha ohenói Jesúspe. Oporandu chupe:--Nde piko hína umi judío kuéra ruvicha guasu?

34. Jesús he'i chupe:--Upéva piko reporandu chéve nde reikuaaségui, térãpa oje'égui ndéve reporandu haguã?

35. Pilato he'i chupe:--Che nga'u piko judío? Ne retãgua voi ha umi pa'i ruvicha kuéra niko umi nde reru vaekue nde reja che pópe. Mba'e mba'éiko rejapo?

36. Jesús he'i chupe:--Che ndaha'éi mburuvicha guasu tetã yvy ári pegua. Péicha rire niko, areko vaerã mo'ã oñorãirõva che rehe ani ha'a judío kuéra pópe. Nahániri, che ndaha'éi mburuvicha guasu avaveichagua.

37. Upépe Pilato oporandu chupe:--Mburuvicha guasu piko nde aipóramo?Jesús he'i chupe:--Ndéma niko ere, che mburuvicha guasuha. Che niko aju vaekue ko yvy ári ha'e haguã umi mba'e añeteguáva. Ha opa umi oikóva añete guápe, che rendu.

38. Pilato he'i chupe:--Ha mba'e piko pe añetegua?Ko'ã mba'e oporandu rire Jesúspe, Pilato osẽ jey oñe'ẽ umi judío kuéra ndive. He'i chupe kuéra:--Che niko ndajuhúi ko kuimba'e ojapo hague mba'eve ivaíva.

Ojejerure Jesús ojejuka haguã

39. Páskua arete jave niko che apoímiva voínte peẽme peteĩ oñemyakãsãva oho rei haguã. Peipotápa apoi peẽme judío kuéra ruvicha guasu?

40. Ha opavave upépe oñemoĩ osapukái:--Upévape nahániri. Epoi Barrabásgui.Barrabás niko peteĩ kuimba'e hembiapo vaíva vaekue.