Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Apocalipsis 6 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Umi irundy séllo tenondegua

1. Upéi ahecha pe Ovecha ra'y ojokaha umi 7 séllo apytégui pe tenondegua, ha ahendu peteĩme, umi oikovéva, he'i ramo hatã ára sunúicha: “Eju!”

2. Ama'ẽ, ha ahecha peteĩ kavaju morotĩ, ha pe hi'arigua oguereko peteĩ hu'y ipópe. Oñeme'ẽ chupe peteĩ akã rehegua jeguaka ha osẽ oho torypápe ipu'aka haguã.

3. Pe Ovecha ra'y ojokávo séllo mokõiha, ahendu pe oikovéva mokõihápe he'i ramo: “Eju!”

4. Ha osẽ ambue kavaju. Upéva pytã, ha pe hi'ári oĩvape oñeme'ẽ pu'aka ikatu haguã oipe'a py'a guapy yvy árigui, ha oheja haguã tojojuka yvypóra; ha oñeme'ẽ chupe peteĩ kyse puku tuicháva.

5. Pe Ovecha ra'y ojokávo séllo mbohapyha, ahendu pe oikovéva mbohapyha he'i ramo: “Eju!”. Ama'ẽ ha ahecha peteĩ kavaju hũ, ha pe hi'ári oĩva oguereko peteĩ ñeha'ãha ipópe.

6. Ha umi irundy oikovéva apytépe ahendu peteĩ he'íva: “Peteĩ kílo trígonte mba'apo repy peteĩ ára rehegua, ha mbohapy kílo seváda peteĩ ára rehegua mba'apo repy; ha aníke reity rehundi ñandyry ha kaguy.”

7. Pe Ovecha ra'y ojokávo séllo irundyha, ahendu pe oikovéva irundyha he'i ramo: “Eju!”

8. Ama'ẽ ha ahecha peteĩ kavaju sa'yju nungáva, ha pe hi'ári oĩva héra Mano. Hapykuéri ou pe ohechaukáva mano retã, ha oñeme'ẽ chupe ipu'aka haguã peteĩ irundy vore yvypóra retakuére, ha oporojuka haguã ñorãirõ, ñembyahýi, mba'asy ha umi tymba ñarõ rupive.

Umi séllo 5ha, ha 6ha

9. Pe Ovecha ra'y ojokávo séllo 5ha, ahecha pe altar guýpe umi oñeñakã'o vaekue ohenduka haguére Tupã marandu ha ndojeíri haguére ha'e he'ívagui.

10. Hatã he'i hikuái: “Mburuvicha guasu imarangatu ha añetéva, araka'e piko rembojovakéta yvypórape ha remyengoviáta ore mano?”

11. Ha upérõ oñeme'ẽ chupe kuéra ao morotĩ, ha oje'e chupe kuéra opytu'u aremive haguã, omanomba peve umi omano vaerã Tupã rehehápe, ha'e kuéraicha.

12. Pe Ovecha ra'y ojokávo séllo 6ha, ama'ẽ ha oiko peteĩ yvy ryrýi nde tuicháva. Kuarahy hũmba, ao ñemano reheguáicha; jasy pytãmba, tuguýicha,

13. ha umi mbyja ho'a yvatégui yvýpe, ho'aháicha umi ígo aky, hakã oityvyro ramo yvytu atã.

14. Pe ára okañy kuatia oñembyapakua vaicha, ha umi yvyty ha yvy y mbytépegua oñemomýimba hendágui.

15. Ha umi tetã ruvicha guasu ha mburuvicha kuéra yvy arigua ha tembiguái kuéra ha tembiguai'ỹva okañymba umi itakuápe ha umi yvyty rupigua ita kupépe,

16. ha he'i hikuái umi yvyty ha umi ita guasúpe: “Pe'a ore ári ha ore mokañy pe guapyhápe oĩvagui ha pe Ovecha ra'y pochykuégui!

17. Péina oguahẽ ñenupã guasu ára, ha mávapa ikatúne ogueropu'aka”?