Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Apocalipsis 12 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Kuña

1. Ha ojekuaa pe árare ambue mba'e rechaukaha: peteĩ kuña oñemondéva kuarahýpe ijaópe ramo guáicha, jasy ipyguýpe ha peteĩ jeguaka akã rehegua 12 mbyja guigua iñakãre.

2. Upe kuña hye guasu, ha osapukái hasyetégui imemby rupi, haguã.

Teju jagua

3. Upéi ojekuaa pe árare ambue mba'e rechaukaha: peteĩ teju jagua pytã, iñakãva 7, hatĩ 10, ha jeguaka akã rehegua peteĩ-teĩ iñakãre.

4. Huguáipe ombotyryry mbohapýgui peteĩ pe mbyja retakuégui, ha omombo yvy ári. Pe teju jagua opyta pe kuña imembýtava renondépe, ho'u haguã pe imemby ou vove.

5. Ha upe kuña imemby kuimba'e, ha upéva oisãmbyhy vaerã opa tetã yvy ári guápe mbaretépe. Ha upe imemby ojepe'a chugui ha ojereraha Tupã ha iguapyha renondépe;

6. ha upe kuña okañy yvy ojeiko'ỹhápe, Tupã ombosako'i haguépe chupe hendaguã, upépe oñeme'ẽ haguã chupe hembi'urã, 1.260 ára aja pukukue.

7. Upéi oiko peteĩ ñorãirõ guasu pe yvágape: Miguel ha Itupã remimbou kuéra oñorãirõ pe teju jagua ndive. Tupã remimbou kuéra ha teju jagua oñorãirõ oñondive,

8. ha ndaikatúi ipu'aka hikuái hese, ha ndaipóri véima chupe kuéra hendaguã yvágape.

9. Aipórõ oñemosẽ upe teju jagua, pe mbói yma hérava Aña ha Sataná, ha ombotavýva opa yvypórape. Chupe ha hembiguái kuérape oñemombo yvy ári.

10. Ha upévo ahendu peteĩ ñe'ẽ hatã oúva yvágagui, he'íva:“Oguahẽmapysyrõha ára,oguahẽ ñane Tupã pu'akaha iñesãmbyhy,ha Hemimbou pu'akapa;oñemosẽ pe oñe'ẽ vaívañane pehẽnguére,pe ára ha pyhare oñe'ẽ vaívahese kuéra, ñane Tupãrenondépe.

11. ñane pehẽngue kuéraipu'aka hese,pe Ovecha ra'y ruguyoñehẽ vaekue rupive,ha pe marandu ha'e kuéraomyasãiva rupive;ndokyhyjéi ome'ẽ haguãhekove,ha oĩ omano haguãichaopa ára.

12. Evy'áke, aipórõ, yvága,ha peẽ peikóva pype!Ha tojererekóke umi oikóvayvy ha yguasúpe,pe Aña oguejy peẽme,pochy eterei reheve,oikuaávo mbykymaha hi'ára!”

13. Pe teju jagua, ohechávo oñemomboha yvýpe, omuña pe kuña imemby vaekuépe.

14. Ha upe kuñáme katu oñeme'ẽ mokõi taguato guasu pepo tuicháva, oveve haguã hendaguãme, pe yvy ojeiko'ỹháme, mombyry pe teju jaguágui, oñemongaru vaerãháme mbohapy áño ha peteĩve áño mbyte pukukue rupi.

15. Pe teju jagua omombo y ijuru rupi ojapo haguã peteĩ ysyry oguerosyry vaerã upe kuñáme;

16. yvy katu oipytyvõ pe kuñáme, ojeka ha omokõ pe ysyry teju jagua oguenohẽ vaekue ijurúgui.

17. Pe teju jagua ipochyeterei upe kuña ndive, ha oho oñorãirõ iñemoñare kuéra rembyre ndive, umi iñe'ẽ rendúva Tupã rembiapoukapýpe ha ojeroviáva Jesús he'i vaekuére.

18. Ha upe teju jagua opyta yguasu rembe'ýpe.