Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:8 σε αυτό το πλαίσιο