Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:3 σε αυτό το πλαίσιο