Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο