Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 8:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 8

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 8:18 σε αυτό το πλαίσιο