Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 7:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 7

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 7:10 σε αυτό το πλαίσιο