Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 4:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 4

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο