Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:23 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:23 σε αυτό το πλαίσιο