Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο