Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο