Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ’ ὑμῖν, ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο