Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον, καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο