Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7:12 σε αυτό το πλαίσιο