Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδοὺ, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:9 σε αυτό το πλαίσιο