Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι· ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:4 σε αυτό το πλαίσιο