Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 2:2 σε αυτό το πλαίσιο