Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13:9 σε αυτό το πλαίσιο