Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 11:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 11:15 σε αυτό το πλαίσιο