Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:13 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:13 σε αυτό το πλαίσιο