Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτά ἀδελφούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:8 σε αυτό το πλαίσιο