Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:1 σε αυτό το πλαίσιο