Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τί γάρ μοι καί τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:12 σε αυτό το πλαίσιο