Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13:3 σε αυτό το πλαίσιο