Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:5 σε αυτό το πλαίσιο