Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 2:21 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 2

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 2:21 σε αυτό το πλαίσιο