Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 2:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 2

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο