Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:21 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνί δέ ἀποκατήλλαξεν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:21 σε αυτό το πλαίσιο