Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:2 σε αυτό το πλαίσιο