Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:31 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἄρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:31 σε αυτό το πλαίσιο