Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεν δεδουλωμένοι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:3 σε αυτό το πλαίσιο