Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο