Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Εὐοδίαν παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:2 σε αυτό το πλαίσιο