Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:15 σε αυτό το πλαίσιο