Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

μάρτυς γάρ μου ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο